Best strike rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
RL Mali 2016-2016 5 16.2 0 117 10 4/24 11.70 7.16 9.8 2 0
TP Singh 2007-2011 17 10.0 0 82 6 3/12 13.66 8.20 10.0 0 0
S Sanyal 2007-2007 8 28.0 0 188 14 3/15 13.42 6.71 12.0 0 0
Ashish Singh 2017-2018 9 9.0 0 57 4 2/8 14.25 6.33 13.5 0 0
SG Gehlot 2009-2012 4 14.0 1 100 6 3/30 16.66 7.14 14.0 0 0
ACP Mishra 2010-2019 27 96.0 1 693 39 3/16 17.76 7.21 14.7 0 0
CK Akshay 2013-2014 7 18.0 0 134 7 3/22 19.14 7.44 15.4 0 0
SB Bangar 2007-2012 21 71.2 1 490 27 5/16 18.14 6.86 15.8 0 1
Faiz Ahmed 2015-2017 9 5.2 0 47 2 1/7 23.50 8.81 16.0 0 0
Abhishek Sharma 2018-2018 4 11.0 0 91 4 2/25 22.75 8.27 16.5 0 0
KS Parida 2007-2007 5 15.0 0 97 5 2/12 19.40 6.46 18.0 0 0
KR Mahajan 2016-2016 2 3.0 0 24 1 1/13 24.00 8.00 18.0 0 0
AD Mishra 2019-2019 1 3.0 0 15 1 1/15 15.00 5.00 18.0 0 0
MN Rao 2017-2017 1 3.0 0 30 1 1/30 30.00 10.00 18.0 0 0
Manjeet Singh 2017-2019 9 33.1 0 232 11 3/16 21.09 6.99 18.0 0 0
KV Sharma 2007-2017 41 112.4 0 770 37 5/24 20.81 6.83 18.2 0 1
G Shankara Rao 2007-2007 8 25.0 0 146 8 3/20 18.25 5.84 18.7 0 0
K Upadhyay 2010-2019 26 91.1 2 681 27 3/25 25.22 7.46 20.2 0 0
Anureet Singh 2010-2019 38 130.0 4 1034 38 3/24 27.21 7.95 20.5 0 0
Avinash Yadav 2010-2017 15 42.0 1 328 12 4/15 27.33 7.80 21.0 1 0
PM Madkaikar 2010-2010 4 3.3 0 22 1 1/12 22.00 6.28 21.0 0 0
SN Khanolkar 2007-2012 21 43.0 0 306 12 2/18 25.50 7.11 21.5 0 0
Jai P Yadav 2009-2011 12 44.0 0 322 12 3/21 26.83 7.31 22.0 0 0
Ashish Yadav 2011-2019 36 78.0 1 554 20 4/32 27.70 7.10 23.4 1 0
RK Mishra 2013-2015 5 4.0 0 27 1 1/27 27.00 6.75 24.0 0 0
M Kartik 2009-2014 14 47.5 0 309 9 2/12 34.33 6.45 31.8 0 0
P Awasthi 2013-2019 13 16.0 0 107 3 2/14 35.66 6.68 32.0 0 0
Harvinder Singh 2007-2007 8 30.0 1 192 5 2/23 38.40 6.40 36.0 0 0
HG Kadam 2018-2018 2 6.0 0 46 1 1/24 46.00 7.66 36.0 0 0
Harsh Tyagi 2019-2019 10 38.1 0 265 6 2/19 44.16 6.94 38.1 0 0
AH Shahid 2009-2010 3 7.0 0 49 1 1/17 49.00 7.00 42.0 0 0
Akshat R Pandey 2016-2016 6 15.0 0 148 2 2/41 74.00 9.86 45.0 0 0
K Thakur 2018-2018 3 10.0 0 73 1 1/23 73.00 7.30 60.0 0 0
HR Rathod 2013-2013 4 13.4 1 107 1 1/21 107.00 7.82 82.0 0 0
C Saini 2014-2018 9 19.0 0 159 1 1/25 159.00 8.36 114.0 0 0
S Manager 2013-2013 3 3.0 0 19 0 - - 6.33 - 0 0
DN Bansal 2017-2017 1 2.0 0 29 0 - - 14.50 - 0 0
R Bishnoi 2011-2012 5 1.0 0 10 0 - - 10.00 - 0 0
A Mandhani 2010-2010 1 1.0 0 15 0 - - 15.00 - 0 0
AA Nandi 2015-2015 2 5.0 0 46 0 - - 9.20 - 0 0
AR Pandey 2009-2009 1 1.0 0 9 0 - - 9.00 - 0 0
SS Rathi 2011-2011 1 3.0 0 41 0 - - 13.66 - 0 0
SB Thakran 2018-2018 2 5.0 0 41 0 - - 8.20 - 0 0
V Tokas 2010-2010 1 1.0 0 14 0 - - 14.00 - 0 0
SP Wakaskar 2016-2018 13 1.0 0 6 0 - - 6.00 - 0 0
BA Yadav 2007-2007 4 1.0 0 14 0 - - 14.00 - 0 0
MS Yadav 2007-2007 1 4.0 0 41 0 - - 10.25 - 0 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Railways v Maharashtra at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 12, 2019 [Twenty20]
Gujarat v Railways at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 11, 2019 [Twenty20]
Jharkhand v Railways at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 9, 2019 [Twenty20]